Orlov (selvbetalt)

Tjenestefrihed uden løn - eller selvbtalt orlov.

Der kan være situationer i ens liv, hvor man kan have lyst og mulighed for at holde en pause fra sit job, for at gøre eller prøve noget andet. 

Ansættelsesmyndigheden, fx. Furesø Kommune,  kan efter ansøgning bevilge en tjenestemand eller overenskomstansat tjenestefrihed uden løn. Tjenestefriheden bevilges for en på forhånd fastsat periode.

Der er ikke noget egentligt krav på at få bevilget tjenestefrihed, idet ansættelsesmyndigheden skal vurdere, om ydelsen af tjenestefrihed er foreneligt med tjenestens tarv. Ansøgeren har ved afslag krav på en begrundelse for afslaget, således at det kan efterprøves, om afslaget er båret af saglige hensyn.

Der gælder dog særlige regler, når man

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingsarbejde med udviklingslandene,
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • ansættes i Grønlands hjemmestyre.

Der er i sådanne tilfælde tale om et retskrav på ubegrænset tjenestefrihed uden løn. Det gælder endvidere, at sådan tjenestefrihed medregnes i lønancienniteten, hvilket normalt ikke er tilfældet med tjenestefrihedsperioder uden løn.

Den samme ret til tjenestefrihed uden løn har ægtefælle eller samlever, der følger med til tjeneste i udlandet eller Grønland. Tjenestefrihedsperioder af denne grund medregnes dog ikke i lønancienniteten.

Der findes specielle regler om tjenestefrihed i forbindelse med borgerligt ombud og udførelse af organisationsarbejde. 

Der kan ydes tjenestefrihed uden lønafkortning i særlig anledning, for eksempel forflyttelse, jubilæum eller særlige begivenheder i nærmeste familie. Se hvad der gælder i Furesø Kommune her. 

Derudover har en ansat ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede. Der er tænkt på situationer opstået som følge af akut sygdom eller ulykke i den nærmeste familie.

Skal du have orlov i forbindelse med fødseI/adoption eller barsel, henvises "barsel", hvor du også kan læse om muligheden for at afholde omsorgsdage og barnets 1. og 2. sygedag.