Barsel

Det er en god ide, i god tid forholde sig til, hvordan man som kommende forælder vil holde sin barselsorlov. For ikke nok med du har en række rettigheder, så har du også en række pligter, der skal opfyldes for at du kan afholde barsel.

Kort og godt om barsel

Forældre har ret/pligt til barselsorlov. D. 2. august 2022 er nye regler trådt i kraft. Ændringerne gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

De nye orlovsregler er vedtaget som følge af implementering af orlovsdirektivet og med henblik på at skabe øget ligestilling mellem forældrene. 

Læs vejledningen om den nye aftale her (lidt tung at læse)

Med de nye regler ændres flere af varslingsfristerne i barselsloven. Vær især opmærksom på følgende:

  • En kommende mor, der ønsker at overdrage orlov inden for de første 10 uger, skal underrette sin arbejdsgiver herom senest 4 uger før forventet fødsel med oplysning om, hvorvidt anden orlov holdes i stedet. Adoptanter skal se vidt muligt iagttage samme frist.
  • En kommende far eller medmor, der ønsker at holde orlov inden for de første 10 uger efter fødslen, skal senest 4 uger før forventet fødsel underrette sin arbejdsgiver herom og om længden af fraværet. Adoptanter skal se vidt muligt iagttage samme frist.
  • Orlov, der afvikles efter barnets 10. uge, skal fremover varsles inden 6 uger efter fødslen med angivelse af tidspunktet for fraværets begyndelse og længden heraf. Der bliver således fremadrettet kortere tid for forældrene til at beslutte, hvordan de ønsker at holde orlov. Adoptanter skal se vidt muligt iagttage samme frist.
  • Forældre, der ønsker at udskyde op til 5 ugers orlov, skal varsle dette senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

Se bilag om varslingsfrister her.

Nye regler om trillingefødsler

Folketinget har vedtaget nye regler i barselsloven. Som følge af de nye regler, vil forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, få ret til ekstra fravær i 26 uger tilsammen.

De ekstra uger skal holdes inden 18 måneder efter fødslen. De nye regler om trillingefødsler vil gælde for forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel den 1. januar 2023 eller senere.

Øget lønret til far/medmor (2024)

Ved OK24 er det aftalt at udvide lønretten til far/medmor under forældreorloven fra 7 til 10 uger på alle offentlige områder. Ændringen har virkning for fædre/medmødre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2024 eller senere

Vi arbejder på at lave et skema hvor man lettere kan se hvad dette betyder. (under udarbejdelse) 

Øget lønret til flerbørnsforældre (2024)

Det er ved OK24 aftalt at øge lønretten til forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel med 13 uger til hver. Tilsvarende gælder for flerlingeadoptanter, når børnene ved modtagelsen er under 1 år. Ifølge de kommunale og regionale forlig gælder ændringen for flerbørnsforældre, hvor mindst et af børnene er født den 1. april 2024 eller senere. Da den nye lovgivning om tvillingeforældre først trådte i kraft den 1. maj 2024, er der særlige regler for tvillinger født i april.  

Øget lønret til soloforældre (2024)

Lønretten til soloforældre øges med 10 uger. Man betragtes som soloforælder, hvis man er den eneste forælder til barnet på fødselstidspunktet. Tilsvarende får adoptanter 10 ugers ekstra lønret, når barnet ved modtagelsen alene har én forælder.

Ledig og på barsel

Hvis du er ledig, har du stadig ret til barselsorlov. Du får dagpenge under dele af din orlov. Du kan læse, hvor meget orlov I hver især har ret til på borger.dk.

Syg under barsel 

Bliver du syg, men kan stadig passe barnet, fortsætter du på barsel som normalt. Du modtager ikke andre ydelser end de dagpenge eller den løn, du allerede får, når du er på barsel.

Hvis du ifølge din læge er for syg til at passe barnet, skal du kontakte Furesø Lærerkreds for rådgivning.  

Kontingent under barsel

Vær opmærksom på, at du har kan få kontingentnedsættelse i den del af orlovsperioden, hvor du ikke får din sædvanlige løn, men er på dagpenge eller uden indtægt.

Hvis du er på barsel uden løn, men dagpenge, kan du søge om at få dit kontingent til Danmarks Lærerforening nedsat.

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent.